Uburyo bwo kuganira mu rukundo

Uburyo bwo kuganira mu rukundo
https://dexpredict.com/jump/next.php?r=6470418

Twese twahuye nibibazo mumibanire yacu * ntabwo ari romantique gusa * twagize ibibazo mubiganiro. Rimwe na rimwe, dufite ubwoba bwinshi bwo kubwira abantu uko twiyumva cyangwa tudashaka guteza ikibazo, nuko tuyisunika kuruhande. Twibwira ko kwirengagiza ikibazo bizashira. Mubihe byinshi bigenda byiyongera, mubisanzwe bikaviramo umuntu guturika arakaye. Uburyo bwo gushyikirana

Ntushobora kureka ngo ibintu bigere kuri iyo ngingo, cyane cyane iyo washoboraga kubikemura byoroshye mugaragaza ibyiyumvo byawe. Ubuhanga bwo gutumanaho budahwitse ntabwo bugira ingaruka gusa mubucuti bwawe bwimbitse ariko nanone bugira ingaruka kumibanire yawe ninshuti nabakozi mukorana. Niba ushaka kumenya kuvugana neza mumibanire, uzirikane ibi bintu.

1. Reka kuvuga, wumve

Dukunda kuvuga, hafi aho rwose tutitaye niba umuntu yumva cyangwa atumva. Ariko niba ushaka kunoza itumanaho, ugomba kuva mumutwe wawe kandi ugatega amatwi witonze umukunzi wawe. Kugaragaza ibyiyumvo byawe nikintu kimwe, ariko niba utumvise ibyo bakeneye, ntuzashobora kwisubiraho.

Menya neza ko utitaye kumagambo bavuga gusa ahubwo usome ururimi rwumubiri. Niba bahinda umushyitsi bakirinda guhura nawe amaso, ibyo bishobora kuba ikimenyetso cyuko babeshya cyangwa bafite ubwoba bwinshi. Gutega amatwi birenze ibirenze kumva.

2. Ugiye gufungura

Iki nigice gikomeye kuri benshi muri twe. Ntamuntu wifuza gucika intege, nubwo ari muzima rwose. Benshi muritwe twibwira ko turi “abanyantege nke” kubera gukingurira undi muntu no kuba abanyantege nke. Nigute ushobora kwerekana ibyiyumvo byawe niba utari inyangamugayo numukunzi wawe?

 

3. Ntugacyeke ikintu na kimwe

Ntukibwire ko umukunzi wawe yumva ibi cyangwa atekereza ko. Niba utangiye gutekereza uko bumva, mubyukuri urinda itumanaho ryiza kubaho. Uzi imvugo igira iti: “Iyo utekereje, ukora indogobe muri njye nanjye.” Imvugo yukuri ntabwo yigeze ivugwa. Fata ibitekerezo byawe hanze yidirishya kuko ntabwo bigufasha kugufasha.

4. Mugihe muganira, koresha “njye”

Nibyo rwose shingiro ryitumanaho ryiza. Iyo uvuze ibyiyumvo byawe, burigihe ukoreshe amagambo “njyewe”. Ntukavuge ngo “wowe.” Ibi birashinja kandi byoroshye gufata ibiganiro munzira itandukanye, idashimishije. Kurugero rero, ntukavuge ngo: “Ntuzigera ukaraba amasahani,” ahubwo, vuga uti: “Ndumva ndakaye mugihe udakaraba amasahani nyuma yo kuvuga ko uzabikora.”

5. Imvugo yumubiri wawe irakuvugisha

Tuvugana ahanini binyuze mumvugo yumubiri, biratangaje. Noneho, iyo wicaye kugirango uganire kubyiyumvo byawe, guhubuka mumaso yawe amaboko yawe arambuye ntabwo bitanga imbaraga zikomeye. Gerageza gukomeza imyanya ifunguye kandi itabogamye, imwe idatanga imbaraga zo kwirwanaho cyangwa gutera.

6. Genda kuganira

Abantu bose bavuga ko bagiye guhinduka kandi bakaba umuntu mwiza. Ikuzimu, ndetse nabivuze inshuro 100. Ariko ikigaragara rwose ni itandukaniro mugihe ubikora. Niba udakurikiza amagambo yawe, nigute ushobora kunoza ubuhanga bwawe bwo gutumanaho numukunzi wawe? Niba uvuga ko ugiye gukora ku burakari bwawe, mubyukuri fata ingamba zikenewe zo kubikora. Ahanini, niba uvuga ko ugiye gukora ikintu, kora.

7. Hariho inzira ebyiri

Inzira yonyine yo kunoza itumanaho ryanyu nimba abantu bombi bashoramo imari. Niba umukunzi wawe asanzwe akora kubuhanga bwabo bwo gutumanaho, ugomba guhaguruka ugahura nabo hagati. Ibi ntibizakora niba umuntu umwe gusa akora imirimo yose.

8. Irinde kohereza ubutumwa igihe cyose

Niba ubabajwe n’ikintu runaka, byanze bikunze, urashobora kohereza ubutumwa. Ariko, biroroshye cyane kumenyekanisha ibyiyumvo byawe ukoresheje inyandiko. Undi muntu ntashobora kumva ijwi ryawe cyangwa ngo agaragaze isura yawe mumaso inyuma yubutumwa bugufi. Iyi niyo mpamvu ukeneye kubika ibyo biganiro kubiganiro byumuntu, cyane cyane mugihe ugerageza kumva uburyo bwo kuvugana mumibanire muburyo bwiza bushoboka. Nibyo, tuzi ko byoroshye kwicara inyuma ya terefone yawe, ariko bitera ibibi kuruta ibyiza.

9. Ntugomba gukemura ikibazo ako kanya

Mubisanzwe twumva ko mugihe tutumvikanye numuntu, bigomba gukemurwa ako kanya. Nibyo, turashaka ko ikibazo gikemuka nonaha. Iradukiza amasaha yo guhura nabi mugikoni.

Ariko ntabwo impaka zose cyangwa ibyo mutumvikanaho bigomba gukemurwa ako kanya. Rimwe na rimwe, niba byarashyushye rwose, uribyiza kuryama hanyuma ukabiganiraho bukeye. Muri ubwo buryo, mwembi mwari mufite umwanya kandi murashobora kuvugana neza.

10. Komeza amarangamutima byibuze

Nibyiza, ukeneye kwerekana amarangamutima yawe, ariko, urashaka kubigaragaza ufite amarangamutima make. Niba urira cyangwa utaka, uzagira ikibazo gikomeye cyo kuvuga uko ubyumva. Na none, umukunzi wawe ntazumva neza niba urira imbere yabo. Kuguma ushyira mu gaciro bishoboka biguha ibisubizo byiza.

11. Menya ko itumanaho atari amarushanwa

Ingingo yo gushyikirana ntabwo ireba kwerekana ko uvuze ukuri kandi baribeshye. Ishingiye ku kubabarana no kumvikana. Niba ugiye mubiganiro byibanda gusa ku gutsinda impaka. Nibyiza, ntabwo uzagera kure. Ibi ntabwo ari metero 100.

 

12. Hitamo igihe gikwiye

Niba ushaka kwicara ukaganira numukunzi wawe kukibazo kikubabaje rwose, hitamo igihe gikwiye. Ntukabikore isaha imwe mbere yikizamini cya nyuma cya kaminuza cyangwa ejobundi sekuru apfuye. Hitamo ahantu hatuje, byaba byiza utari kumugaragaro, hanyuma uhitemo akanya aho mwembi mutabogamye mumarangamutima.

13. Gerageza gukomeza kuruhuka

Rimwe na rimwe, kuvuga amarangamutima yacu birashobora kutubabaza cyane no mumarangamutima. Nta kibi kiri mu guta urwenya kugirango bigufashe kuruhuka no koroshya ikirere. Ariko, ntugatume ikiganiro gihinduka isaha yo gusetsa.

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most popular

what you need to know

in your inbox every morning